Add

26 September 2014

DISE 2014-15 ની કામગીરી કરવા બાબતimage

image

image

1 comment:

  1. એચ.ટાટ ની ભરતી માટે,
    જે ડોકયુંમેન્ટ તેની જે પી જી ફાઈલ મુકો ને સર

    અને જે લોકો ને બેંક માં પગાર ના થતો હોય તે લોકો ને જોયતા ડોકયુંમેન્ટ જે પી જી ફાઈલ મુકો

    અને એક બેંક પગાર ના થતો હોય તેમને જે સોગંદનામું કરવાનું હોય છે ને તેની જે પી જી ફાઈલ મુકોને સર

    ReplyDelete